Co to jest ekonomia?

Co to jest ekonomia?

Zaczęło się od ….

Ekonomia zajmuje się, najkrócej mówiąc, gospodarowaniem dobrami oraz różnymi prawidłowościami, które opisują procesy gospodarcze. Termin ten stworzony został przez Adama Smitha w XVIII wieku. Ekonomia jako nauka wiąże się niejako z podziałem dóbr na trzy rodzaje: ziemia i surowce naturalne, praca (praca człowieka mająca na celu wytworzenie towaru), kapitał (narzędzia, maszyny, budynki, w których się pracuje). Nasz kapitał zawsze jest w jakiś sposób ograniczony, inaczej jest jednak w przypadku potrzeb – nasze potrzeby są nieograniczone, wciąż dążymy do zakupu nowych rzeczy: chcemy nowe mieszkanie, nowe auto czy wiele innych rzeczy.

Co to jest ekonomia?

Ekonomia stara się pokazać, jak mając określony kapitał, w dowolnych warunkach społeczno-gospodarczych, można zaspokoić wybrane potrzeby. Sprawdza również to, czy sposób, w jaki to zrobimy będzie efektywny i jaki czynnik wpływa na to, czy nasze wybory są właściwe, najbardziej ekonomiczne.

Ekonomia w zasadzie jest nauką, z którą spotykamy się na co dzień. Może w nieco mniejszej skali, ale nadal mamy z nią do czynienia – wszak każdy (lub prawie każdy) kupuje codziennie, dajmy na to, bułki na śniadanie – dlaczego wybieramy akurat te bułki a nie konkurencyjne? Czy przyciąga nas ich cena? Czy dobrze gospodarujemy pieniędzmi przeznaczonymi na zakupy żywieniowe? Ekonomia, w szerszym zakresie, zajmuje się analizą wszelkich zjawisk gospodarczych i odpowiada na pytania: Co produkować? Jak produkować? Dla kogo produkować? Ile produkować? Ekonomię podzielić można na mikroekonomię i makroekonomię.

Mikro- a makroekonomia – jakie są różnice?

Ekonomię zasadniczo można podzielić na dwa sektory: mikroekonomię i makroekonomię.

Mikroekonomia obejmuje badanie działań jednostek, czyli poszczególnych podmiotów gospodarczych. W badaniach mikroekonomicznych zazwyczaj uwagę swoją skupia się na takich pytaniach jak: Czego używać, kupować, jakie dobra konsumować, aby przy ograniczonych zasobach w jak najlepszym stopniu zaspokajać swoje potrzeby? Co produkować, aby zysk był możliwie wysoki? Mikroekonomia zajmuje się także tym, jakim przemianom podlegają decyzje o innowacyjnych sposobach wytwarzania produktów, decydowania, na ile są efektywne i na ile warto w nie zainwestować.

Makroekonomia natomiast jako dziedzina ekonomii zajmuje się gospodarką w ujęciu całościowym, czyli widzi ją jako kompletną całość, kompatybilny zbiór elementów, które, aby dobrze razem funkcjonować muszą żyć w harmonii. Makroekonomia nie zajmuje się analizą tego, jakie decyzje są podejmowane przez konkretne osoby lub podmioty gospodarki. Makroekonomia zajmuje się rozumieniem ekonomii w szerszym sensie niż mikroekonomia, makroekonomia bowiem skupia się na odpowiedzi na następujące pytania: Jak społeczeństwo wytwarza dobra, jak należy je dzielić, jak wpływać na stan gospodarki za pomocą określonych działań państwa?

Zatem, celem mikroekonomii jest badanie poszczególnych elementów gospodarki, zaś makroekonomii gospodarki jako koherentnej całości. Przedmiotem jej analizy są tzw. agregaty, a więc sumarycznie traktowane wielkości mikroekonomiczne obejmujące całą gospodarkę, np. poziom bezrobocia.

Dodaj komentarz